Testamenten & Legaten


Nalaten bij testament aan de stichting

Indien u ook na uw overlijden ervoor wil zorgen dat het onderzoek naar Alzheimer verdergezet wordt en dus een deel van uw erfenis wil schenken aan het onderzoek, dan moet u altijd een testament opstellen. Indien u dit niet doet dan wordt uw nalatenschap verdeeld onder uw bloedverwanten volgens de wettelijke regels. Wanneer u geen wettelijke erfgenamen hebt en ook geen testament hebt opgesteld , dan gaat uw totale erfenis naar vadertje Staat.
U kan Stichting Alzheimer Onderzoek in uw testament vermelden als begunstigde van de totaliteit of een deel van uw nalatenschap. De stichting zelf heeft hier geen minimumbedragen voorzien, en is dus dankbaar voor elk bedrag dat zo aan haar wordt toegekend.
Indien u de stichting opneemt in uw testament als legataris (begunstigde) is zij ook verplicht om erfbelasting (of successierechten) te betalen. De tarieven van de erfbelasting worden bepaald volgens het gewest waarin de erflater zijn fiscale woonplaats had.
Als ‘stichting van openbaar nut’ betaalt Stichting Alzheimer Onderzoek volgende tarieven :
– in het Vlaams gewest : 8,5%, maar vanaf 1 juli 2021 0%!
– in het Brussels gewest : 7%
– in het Waals gewest : 7%

De Belgische wetgeving kent drie vormen van testament, nl. :
– Het notariële testament : dit testament wordt door de erflater gedicteerd aan de notaris in de aanwezigheid van twee getuigen. Nadien registreert de notaris het testament in het Centraal
Register van Testamenten. Het voordeel van zo’n testament is dat uw notaris het opstelt met kennis van zaken, zodat er geen onduidelijkheid zal zij over wat u precies bedoelde en dat er later
ook niet betwist kan worden dat de erflater op dat moment voldoende helder van geest was.
– Het eigenhandige testament : wordt ook wel eens olografisch testament genoemd. Het moet door de erflater zelf geschreven, gedateerd en ondertekend worden. Het testament laten uitschrijven
door iemand anders of het uittypen is niet toegelaten. Ook mogen er geen doorhalingen staan in het testament. Goede raad : om te vermijden dat het testament na uw overlijden in de ‘verkeerde’
handen zou vallen of ‘verdwijnen’ geven wij de raad om het toch nog door een notaris te laten registreren in het Centraal Register van Testamenten.
– Het internationale testament : dit is eender welk geschrift, waarvan de erflater verklaart en erkent, in de tegenwoordigheid van een notaris en twee getuigen, dat dit zijn testament is en dat hij/zij
de inhoud ervan kent. De notaris maakt hiervan een akte op en bewaart het testament onder omslag, onder zijn minuten. Het wordt tevens ook geregistreerd in het Centraal Register van
Testamenten.

Het duo-legaat

In bepaalde gevallen, namelijk wanneer de erflater geen rechtstreekse erfgenamen (echtgenoot, partner, kinderen) meer heeft, dan kan werken met een duo-legaat een serieus fiscaal voordeel betekenen wanneer je toch iets wil nalaten aan een ver familielid of een vriend.
Principe is eenvoudig : u bepaalt in uw testament dat de Stichting Alzheimer Onderzoek algemeen legataris wordt van uw erfenis, of met andere woorden dat de stichting de totaliteit van uw nalatenschap erft dit echter onder voorwaarde dat de stichting aan de door u aangeduide personen (ver familielid, vriend, ..) een bepaald bedrag of percentage van uw erfenis netto uitbetaald.
De stichting is gehouden om alle erfbelastingen (successierechten) te betalen van deze personen en daarboven op natuurlijk haar eigen erfbelasting.
Voordeel 1 : de andere erfgenamen betalen geen erfbelasting en houden dus netto veel meer over van de nalatenschap.
Voordeel 2 : de stichting houdt uiteindelijk ook nog een bepaalde som over van deze erfenis

Besluit : werken met een duo-legaat is een zuivere win-win situatie. Indien u de stichting niet had opgenomen in uw testament met duo-legaat dan had zij ook niets geërfd en dan hadden de
andere erfgenamen netto veel minder over gehouden van uw nalatenschap.
Door dus wel te werken met een duo-legaat maakt u de andere erfgenamen blij en tevens zorgt u dat het Alzheimeronderzoek ook na uw overlijden verder gefinancierd wordt.

Belangrijk: vanaf 1 juli 2021 is het duo-legaat niet meer mogelijk in Vlaanderen, maar wel in het Brussels en het Waals gewest.

De voorbereiding van een testament en de planning van uw nalatenschap vraagt enerzijds de nodige bedenktijd en anderzijds deskundig advies.
Daarom deze belangrijke tips :
– ga nooit over één nacht ijs
– er is geen standaardoplossing, geen standaardtestament – elk dossier is individueel
– een testament kan te allen tijde aangepast en/of herroepen worden
– laat u steeds bijstaan door een deskundige, zoals uw notaris

U kan ons ook steeds contacteren met al uw vragen over de zorgvolmacht, over uw successieplanning, over het opstellen van uw testament of over het duo-legaat.
U kan dit best schriftelijk doen via e-mail naar info@stopalzheimer.be
En last but not least kan u ook altijd onze gratis brochure “Bescherm en Plan uw nalatenschap” aanvragen via hoger vernoemd e-mail adres.